Obsah

Přihláška - Zápis do 1. ročníku ZŠ Čechtice

zápis

Zápis do 1. ročníku ZŠ Čechtice

Milí rodiče, vzhledem k nově vzniklé situaci ohledně zápisu v době karantény Vám chceme ještě jednou upřesnit jednotlivé kroky spojené s elektronickou formou zápisu, které je nutné postupně provést.

 1. Rodič elektronicky pošle vyplněnou přihlášku „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“  na adresu zs@zscechtice.cz
 2. Na základě obdrženého dotazníku škola odešle elektronicky na uvedenou el.adresu k vyplnění „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“.
 3. Rodič elektronicky pošle vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ na adresu zs@zscechtice.cz
 4. Na základě obdržené žádosti škola odešle elektronicky na uvedenou el.adresu „Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání“.

V případě, že byste chtěli veškeré kroky učinit osobně v prostorách školy, budeme Vám k dispozici 2. dubna od 13.00 do 17.00 a 3. dubna od 9.00 do 11.00. Prosíme, abyste dodržovali časový harmonogram vyplněný v MŠ, nebo abyste se předem objednali na tel. č. 733 691 488 nebo 774 982 311, aby nedošlo ke kumulaci více než dvou lidí. Děkujeme za pochopení.

________________________________________________________________________________________________________

Zápis k povinné školní docházce Základní školy Čechtice, okres Benešov, p. o. pro školní rok 2020/2021 se uskuteční 2. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 a 3. dubna 2020 od 9.00 do 11.00 hodin. Pokud přijdete osobně, prosíme, dodržte čas, který jste vyplnili v časovém harmonogramu v MŠ. Pro případné informace nebo domluvu individuálního termínu je Vám k dispozici tel. 733 691 488 nebo 774 982 311.

Upřednostňujeme elektronické podání přihlášky (datová schránka, email s elektronickým podpisem, scan přihlášky s běžným podpisem) nebo poštou. V případě elektronického podání přihlášky vám rozhodnutí o přijetí zašleme elektronicky.

Aktuální informace včetně přihlášky budou vyvěšeny na stránkách školy www.zscechtice.cz.

Zápis proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Po novém nařízení vlády zápis k povinné školní docházce bude ZŠ Čechtice organizovat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. K osobnímu zápisu vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu pojištěnce. V případě cizího státního příslušníka nutný cestovní pas.

 1. Podmínky pro přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ Čechtice
 • Vyplnění a odevzdání přihlášky a žádosti k základnímu vzdělávání v zákonném termínu, tj. 2. 4. 2020 od 13.00 do 17 hod. a 3. 4. od 9 do 11 hodin (náhradní termín po dohodě),
 • školní zralost – posuzuje pedagog MŠ, rodič, školské poradenské zařízení PPP, SPC atd.,
 • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, přednost mají žáci, kteří patří do spádového obvodu školy.

 

 1. Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)

 

 • písemná žádost zákonných zástupců podaná v kanceláři školy nejpozději do 30. 4. 2020
 • doporučení školského poradenského zařízení,
 • doporučení odborného lékaře.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ZŠ Čechtice na: mail - zs@zscechtice.cz nebo tel. - 733 691 488 nebo 774 982 311

 

Zprávy

Školní zralost

Hlavními znaky školní zralosti jsou zralost tělesná, duševní a sociální.

1. Tělesná zralost

Fyzickou zralost dítěte posuzuje pediatr, vyjadřují se k ní rodiče a učitelky mateřské školy. Posuzují se především věk dítěte, jeho výška a váha, přiměřenost rozvoje hrubé a jemné motoriky.

2. Duševní zralost

Duševní zralost zahrnuje poznávací a rozumové schopnosti. Předpokladem pro vstup do školy je dosažená úroveň zrakového a sluchového vnímání, rozumových schopností, paměti, řeči a motoriky.

Zralost zrakového vnímání

Zralost zrakového vnímání je předpokladem pro úspěšné čtení. Dítě by mělo být schopné odlišit od sebe různé tvary a základní tvary i pojmenovat (čtverec, kruh, trojúhelník) a mělo by znát tvary alespoň některých písmen a číslic.

Aktivity k procvičování zrakového vnímání:

• rozlišování a vyhledávání stejných předmětů (např. kostek mezi kuličkami), odlišování rozdílných věcí (najít, co do skupiny nepatří podle tvaru, barvy, velikosti)
• vyhledávání rozdílů na zdánlivě stejných obrázcích
• odlišení rozdílného obrazce z řady stejných
• skládání a rozkládání obrázků rozstříhaných na části, skládání a rozkládání částí stavebnic (rozkládací kostky) a puzzle
• procházení obrázkovými bludišti
• vyhledání a určení místa věcí v místnosti, na obrázku i hračce
• vyhledání věcí na obrázku s pojmy dole/nahoře, vprav/vlevo, vzadu/vepředu/uprostřed.

Zralost sluchového rozlišování

Předpokladem pro úspěšnou výuku čtení je, aby dítě mělo poznat první písmeno ve slově.

Aktivity k procvičování zrakového vnímání:

• rozlišování zvuků (při zavázaných očích poznat zvuk sirek, peněz, klíčů aj.), poznávání hudebních nástrojů, přírodních zvuků
• napodobování rytmu vytleskáním (říkadla, básničky)
• hledání schovaného budíku podle zvuku
• hádání, co zvuk vydává
• hry na slepou bábu
• hádání, kterou hláskou začíná a končí slovo (co slyšíš na začátku – na konci?)
• „slovní fotbal“ na hlásky (hráč vymyslí slovo začínající hláskou, na kterou končilo slovo vymyšlené protihráčem)
• vyhledávání předmětů v místnosti začínajících na určitou hlásku či slabiku
• vymýšlení slov na nějakou slabiku (KO-lo, KO-pačky, KO-loběžka,…)

Rozumové schopnosti

Chápání světa by u budoucích prvňáčků mělo být již více realistické, fantazijní pohled by měl postupně ustupovat. Dítě by také mělo:

• chápat jednoduché pojmy související s časem (včera-dnes-zítra, ráno-poledne-večer) a být schopné řadit události chronologicky podle děje
• znát roční období
• být schopno třídit věci podle velikosti, délky, množství, druhu (větší – menší, stůl – židle – postel x jablko)
• být schopno logické úvahy o pojmech (co mají podobného stůl a židle, košile a svetr apod.)
• znát barvy i doplňkové (oranžovou, hnědou, růžovou, fialovou)
• mít určité početní vědomosti (kolik nohou má pes, kolik je dnů v týdnu) a dovednosti (umět počítat do 10)
• sčítat a odčítat do 5 (přidávat a ubírat z množství věcí)
• zvládnout ukázat správný počet na prstech či vybrat z hromádky předmětů požadovaný počet

Paměť

Paměť dítěte před vstupem do školy se stává trvalejší a záměrnější, i když je spíše mechanická než logická. Dítě by mělo:

• být schopné zapamatovat si větu o osmi slovech a doslova ji zopakovat
• udělat podle tří najednou vydaných pokynů danou věc provést (například „Jdi do kuchyně, vezmi tam hrneček a přines mi ho.“)
• umět zpaměti krátké básničky a písničky, popřípadě vyprávět vtipy či hádanky

Řeč

Školsky zralé dítě by mělo:

• správně vyslovovat všechny hlásky, toleruje se nesprávná výslovnost R, Ř
• v krátkosti (6 – 7 větami) plynule vyprávět o rodině, zájmech či trávení volného času
• mít bohatou slovní zásobu a zvládat i gramatické jevy řeči – správně skloňovat podstatná jména, a časovat slovesa
• skládat slova ve větě ve správném pořadí

Grafomotorika

Předpokladem pro rozvoj psaní je dobrá grafomotorika. Nutné jsou zejména:
• správný a fixovaný úchop tužky
• vybarvování ploch bez přetahování, nedotažení či odbytí jen vyčmáráním
• schopnost napodobit geometrické tvary
• schopnost správně zobrazovat figurální kresbu, která by měla být bohatá na detaily, propracovaná, ve správných proporcích (postava, oči, uši, 5 prstů)


3. Sociální a citová zralost

Úspěch ve škole je též podmíněn určitou duševní vyspělostí, samostatností, emocionální stabilitou, odolností a schopností přijmout i případný neúspěch. Školsky zralé dítě by mělo:

• být schopné velkou část dne trávit ve skupině vrstevníků mimo domov a bez přítomnosti rodičů
• přijmout místo rodičů jako autoritu učitele
• vykat dospělým, pozdravit při setkání, poprosit při žádosti o věc / pomoc, poděkovat
• umět se obléknout bez cizí pomoci, obout si boty a zavázat tkaničky na kličku
• být schopné se podřídit formě práce ve skupině, plnit požadavky skupiny a kooperovat ve skupině
• mýt osvojené hygienické návyky (jít samo na WC, umýt si ruce, ráno a večer si vyčistit zuby, večer se samo vykoupat)
• nereagovat na nezdar či nespravedlnost impulsivním výbuchem nebo pláčem
• rozhořčení ventilovat spíše slovními výlevy než záchvaty vzteku nebo tělesným násilím.

Pracovní zralost

Velmi důležitou otázkou je úroveň pracovní zralosti, která souvisí s motivací. Ačkoli zájem o hru stále ještě přetrvává, dítě by současně mělo:

• projevovat zájem o činnosti podobající se školním úkolům (např. úkoly v dětských časopisech)
• být schopné pracovat na nějakém úkolu delší dobu, i když je úkol relativně nezajímá
• být schopné dokončit úkol, který si samo dalo: obrázek, hrad z písku, stavebnici
Rodiče by měli své dítě naučit večer si připravit věci na následující den, sbalit tašku, ráno jít do školy, psát domácí úkoly, udržovat si pořádek v tašce a věcech, nezapomínat věci. V 1. třídě by ještě rodiče měli dítěti tašku kontrolovat.
celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor: Bc. Veronika Hejlová