Obsah

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: PaedDr. Dagmar Žáková

Poskytuje poradenskou činnost v následujících oblastech:

  • poskytuje informace při výběru vhodné střední školy, nabízí pomoc při vyplňování přihlášek,
  • nabízí poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, špatné vztahy ve třídě),
  • pomáhá v péči o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie...),
  • eviduje a pracuje s mimořádně nadanými žáky,
  • zajišťuje spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou,
  • spolupracuje s institucemi zabývajícími se péčí o dítě,
  • pomáhá žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu,
  • spolupracuje na prevenci a minimalizaci šikany. 

Konzultační hodiny:

Denně dle telefonické domluvy pro rodiče.

Kdykoliv pro žáky podle závažnosti, nebo po předchozí domluvě.

 

Aktuální informace:

Přihlášky na střední školu uměleckého zaměření (konzervatoře, umělecké školy a gymnázia se sportovním zaměřením) je nutné podat do 30. 11. 2020. Na ostatní střední školy se přihlášky podávají do 1. 3. 2021.

Vydávání přihlášek na střední školy

Přihlášky na střední školy  a zápisové lístky se budou vydávat zákonným zástupcům žáků v lednu 2020. Termín bude upřesněn.