Obsah

Školní metodik prevence ZŠ Čechtice 

Školní metodik prevence: Mgr. Jaroslava Sýkorová

Vytváří plán metodika prevence a podle něj vybírá programy primární prevence a zařazuje je dle potřeby do výuky jednotlivých ročníků.

Samostatně vytváří a realizuje některé programy primární prevence.

Komunikuje s poskytovateli programů primární a indikované prevence a aktivně je vyhledává.

Mapuje společně s učiteli výskyt rizikových faktorů na škole, případně výskyt sociálně-patologických jevů.

Poskytuje konzultace a metodické vedení k výskytu rizikových faktorů a výskytu rizikového chování pedagogickým pracovníkům a rodičům. Tyto konzultace poskytuji kdykoli po dohodě.

Společně s výchovným poradcem a třídními učiteli šetří výskyt rizikového chování, nastane-li, a poskytuje opatření indikované prevence konkrétní třídě nebo konkrétnímu žákovi.

Společně s výchovným poradcem a třídními učiteli spolupracuje s Policií ČR a OSPOD (eventuálně s dalšími orgány státní správy) při výskytu sociálně-patologických jevů.

Konzultační hodiny:

Denně dle telefonické domluvy pro rodiče.

 

 

Škola pracuje v projektu Minimalizace šikany

Proškolení pedagogové: 

  

  • Mgr. Marie Málková
  • PaedDr. Dagmar Žáková        
  • Mgr. Dana Vesecká                
  • Mgr. Lucie Slunečková